M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla

Tornar a la fitxa de M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla

Declaració d'interessos econòmics (23/02/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Director de Foment de Ciutat Vella, S.A. (entitat participada 100% per Bimsa/Ajuntament de Barcelona) fins novembre 2015. Director del Born Centre Cultural, fins juliol 2015. Vocal Junta de museus (2016-2017). Membre del Consell d'Administració del MUME, Museu Memorial de l'Exili (des de 2017).President d'Òmnium Cultural (juliol 2015-desembre 2015). Membre del secretariat permanent de l'Assamblea Nacional de Catalunya (2016).

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Ocasionalment, per la publicació d'article en mitjans de comunicació o com a drets d'autor per la publicació de llibres.

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Conseller del Consell d'Administració del MUME, museu memorial de l'Exili. (No remunerat). Director de la Revista de Catalunya . (No remunerat)

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat