I. Sra. Gemma Espigares Tribó

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Gemma Espigares Tribó

Declaració d'interessos econòmics (13/03/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

- Investigadora predoctoral a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalaunya (centre de Lleida) des del 2 de març de 2015 al 16 de febrer de 2018.
- Avaluadora de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) entre 2010 i 2017.
- Avaluadora a Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) entre 2014 i 2016.
- Avaluadora a la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) al 2016.
- Avaluadora a Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) des de 2017.
- Membre del Consell Assessor de l'Agència Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia / Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ) entre desembre 2014 i febrer 2018.
- Membre del Consell Assessor Científic de la Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables de la Universitat de Lleida (DOTS-UdL) des de 2015 fins a l'actualitat. No remunerat.
- Membre de l'Executiva comarcal del Segrià d'Esquerra Republicana de Catalunya des de 2015 fins a l'actualitat. No remunerat.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

- Membre del Consell Assessor Científic de la Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables de la Universitat de Lleida (DOTS-UdL) des de 2015 fins a l'actualitat. No remunerat.
- Membre de l'Executiva comarcal del Segrià d'Esquerra Republicana de Catalunya des de 2015 fins a l'actualitat. No remunerat.

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat