H. Sra. Elsa Artadi i Vila

Tornar a la fitxa d'H. Sra. Elsa Artadi i Vila

Declaració d'interessos econòmics (22/02/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

-Consellera de la Presidència i portaveu del Govern ( i tots els càrrecs que deriven de la condició de Consellera ).
-Regidora de l'Ajuntament de Barcelona.
-Barcelona de Serveis Municipals.
-Mercabarna.
-Consorci de la Zona Franca.
-Fira de Barcelona.
-Barcelona Turisme.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Dietes per assistència com a regidora de l'Ajuntament de Barcelona :
-Membre del plenari del Consell Municipal
-Membre de la Comissió Ecològica, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
-Membre de la Comissió D'Economia i Hisenda.

Dietes per assistència com a consellera metropolitana:
-Membre del Consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
-Membre de la Comissió Informativa d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

-Regidora de l'Ajuntament de Barcelona
-Barcelona de Serveis Municipals
-Mercabarna
-Consorci de la Zona Franca
-Fira de Barcelona
-Barcelona Turisme

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat