I. Sra. Adriana Delgado i Herreros

Declaració d'interessos econòmics (13/03/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

- Del 14 de desembre del 2015 al 24 de febrer del 2016, assessora del grup d'ERC (personal eventual) a la Diputació de Barcelona.
- De l'1 de febrer del 2015 al 31 de maig del 2015, i de l'1 de novembre del 2015 al 31 de novembre del 2015, autònoma.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

- Regidora de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 100 euros com a indemnització per assistència als plens municipals (els ordinaris, un al mes).

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

- Participació del 10% en la societat limitada CatEmocions, SENSE influència rellevant (sòcia minoritària)

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat