I. Sra. Esther Niubó Cidoncha

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Esther Niubó Cidoncha

Declaració d'interessos econòmics (22/02/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Regidora de l'Ajuntament de Castelldefels des de 2019 (sense dedicació, indemnització per assistència a Plens i Comissions informatives)
Membre del Patronat de la Fundació CAVIGA, des de 2020 (com a regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelldefels, no retribuït)
Membre del Patronat de la Fundació Rafael Campalans des de febrer de 2020 (no retribuït)

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat