I. Sra. Assumpta Escarp Gibert

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Assumpta Escarp Gibert

Declaració d'interessos econòmics (22/02/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Fins a juny del 2015:
- Regidora del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Barcelona, a l'oposició.
- Vice-presidenta Executiva de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Representant de l'AMB als Consells d'Administració de Transports Metropolitans de Barcelona, de TERSA (Tractament de Residus, SA), a l'Agència Local de l'Energia de Barcelona, a Barcelona Regional, i a l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.
- Representant del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Barcelona als Consells d'Administració de BIMSA (Barcelona Inversions Municipals), a l'Institut Municipal d'Urbanisme, a la Fundació Mies Van der Rohe, a BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística SA) i a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins.
- Representant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'Agència de Residus de Catalunya.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat