I. Sr. Jordi Orobitg i Solé

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jordi Orobitg i Solé

Declaració d'interessos econòmics (16/06/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

ADVOCAT

COM A PORTAVEU DE GRUP MUNICIPAL A L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT DE CAPITAL PÚBLIC LLORET FUTUR, SA

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

COM A PORTAVEU DE GRUP MUNICIPAL A L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT DE CAPITAL PÚBLIC LLORET FUTUR, SA

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat