I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1997 198.334,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Compravenda 2004 64.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 20.000,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 38.800,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 58.519,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
20/12/2007 Mazda 6 
25/05/2018 KIA NIRO 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
prestam personal adquisició vehicle 9.171,00 €