I. Sr. Alfons Montserrat Esteller

Declaració de béns (08/07/2019)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Altres immobles urbans Propietat 50% Compravenda 2001 43.042,00 € 
Local Propietat 25% Compravenda 2006 370.000,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Compravenda 2009 132.000,00 € 
Local Propietat 25% Compravenda 2015 145.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2015 300.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 11.367,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 573,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
MUSCLORAPITA, S.L. 17% Cap 510,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 16.719,95 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 73.765,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Crèdit hipotecari 198.611,80 €
Crèdit hipotecari 41.024,00 €
Crèdit hipotecari 68.586,00 €

Altres consideracions

El préstec de 198.611,80 correspon a l'habitatge i és al 50% tant de l'habitatge com de la hipoteca.

I els altres dos préstecs són al 25%