I. Sra. Aurora Carbonell i Abella

Declaració de béns (23/07/2019)

Notes sobre la disponibilitat
Disposo d'una casa a Nahuja (França)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 35.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Viatges Sitges S.A 23,75% Conselld?administració 48.000,00 €