I. Sr. Manuel Losada Seivane

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Manuel Losada Seivane

Declaració de béns (04/07/2019)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2008 226.296,67 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2000 92.148,68 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2000 19.070,96 € 
Habitatge Altres 25% Herència 2018 71.070,19 € 
Habitatge Altres 25% Herència 2017 60.347,85 € 
Notes sobre la disponibilitat
Els drets sobre els bens heretats es nua propietat

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 82.306,50 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
FUSTERIES I MUNTATGES DEBAMA SLU 100 % ADMINISTRADOR 27.100,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 5.403,40 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
PRESTEC HIPOTECARI 374.873,36 €