I. Sr. Jorge Feijóo Suñol

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jorge Feijóo Suñol

Declaració de béns (16/05/2019)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 1.500,00 €