I. Sra. Mercè Escofet Sala

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Mercè Escofet Sala

Declaració de béns (16/05/2019)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 14.400,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 16.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 15.000,00 €