I. Sr. Lucas Silvano Ferro Solé

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2020 78.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 11.400,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA HABITATGE HABITUAL 61.372,65 €
PRÉSTEC PERSONAL 58.000,00 €