Sr. Lucas Silvano Ferro Solé

Tornar a la fitxa de Sr. Lucas Silvano Ferro Solé

Declaració de béns (25/09/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 1.023,00 €