I. Sr. Joaquim Jubert Montaperto

Declaració de béns (15/03/2022)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Altres immobles urbans Propietat 100% Compravenda 2007 121.279,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2016 321.527,00 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2016 11.367,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 100% Herència 2021 350.000,00 € 
Garatge Propietat 100% Herència 2021 15.000,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Compravenda 2021 350.000,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 8,33% Herència 2021 49.480,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
Altres immobles urbans per herència 8,33% al 2001 i un altre 8,33% al 2021 amb valor total 312.680

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 40.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
FIBERT,S.L. 16,65% ADMINISTRADOR 380.000,00 €
JUBERT & BRIONES, S.L. 99% ADMINISTRADOR 206.027,40 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 14.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 131.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
4/11/2020 WOLSKWAGEN GOLF  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA HABITATGE  600.000,00 €
HIPOTECA ALTRES IMMOBLES URBANS  115.000,00 €