I. Sra. Maite Selva i Huertas

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Maite Selva i Huertas

Declaració de béns (18/02/2022)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2018 300.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 7.500,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 2.500,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 12.850,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/09/2008 MERCEDES CLC 200 
24/05/2015 MOTO HONDA SSID 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
CRÈDIT PERSONAL 5.200,00 €