I. Sra. Ester Vallès Pelay

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Ester Vallès Pelay

Declaració de béns (30/07/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 20.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 3.133,61 €