I. Sr. Jaume Butinyà i Sitjà

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jaume Butinyà i Sitjà

Declaració de béns (27/07/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1997 45.545,00 € 
Local Propietat 50% Compravenda 1997 5.566,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 2.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
22/05/2004 Peugeot 307SW