I. Sra. Irene Negre i Estorach

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Irene Negre i Estorach

Declaració de béns (21/06/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2005 107.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 8.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
26/04/2019 Audi A3 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA 107.000,00 €
PRESTEC PERSONAL 18.978,76 €