I. Sr. Ignacio Garriga Vaz de Concicao

Declaració de béns (09/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 3.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
18/10/2017 Renting Vehículo Volkswagen 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstamo personal 1.495,63 €