I. Sra. Anna Grau Arias

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Anna Grau Arias

Declaració de béns (10/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2005 200.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.479,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 1.953,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA 103.674,10 €
CRÈDIT PERSONAL 20.578,97 €

Altres consideracions

Participació de 1.000€ en la Fundació de la societat limitada 'Cuarto Poder' (En fase de tancament)