I. Sra. Jessica González Herrera

Declaració de béns (08/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 12.000,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 12.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 1.500,00 €