Sr. Xavier Pellicer Pareja

Tornar a la fitxa de Sr. Xavier Pellicer Pareja

Declaració de béns (09/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 12,5% Herència 2013 200.000,00 € 
Garatge Propietat 12,5% Herència 2013 15.000,00 € 
Garatge Propietat 12,5% Herència 2013 7.500,00 € 
Local Propietat 12,5% Herència 2013 5.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 1.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Flama Roja SCCL 15% Soci Cooperatiu 4.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
02/05/2005 Motocicleta