I. Sr. Engelbert Montalà i Pla

Declaració de béns (01/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2003 30.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 4.700,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 5.595,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/01/2009 Ford KUGA 
01/11/2014 KIA Ceed 
01/11/2014 Caravana Bustner 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Multicrèdit hipoteca 23.745,87 €
Prèstec reformes 14.478,61 €