H. Sr. Salvador Illa i Roca

Tornar a la fitxa d'H. Sr. Salvador Illa i Roca

Declaració de béns (04/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2005 217.042,17 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2004 6.108,33 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 12.995,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 48.341,91 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
12/01/2003 Volkswagen Golf  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari 6.611,97 €