I. Sra. Sílvia Romero Galera

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Sílvia Romero Galera

Declaració de béns (01/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2002 120.177,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2019 120.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 14.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 144.038,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/01/2008 Audi A4 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec personal 3.185,75 €