I. Sra. Eva Candela Lopez

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Eva Candela Lopez

Declaració de béns (01/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1996 94.441,09 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1994 49.427,47 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 1996 14.995,16 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2001 60.823,41 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2001 6.939,85 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2001 6.939,85 € 
Habitatge Propietat 100% Herència 2008 64.191,96 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 2.540,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 15.326,56 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 95.150,01 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/07/2019 Peugeot 1007 (Herència) 
01/07/2019 Mini Morris 850 (Herència) 
02/01/2020 Toyota Aigo  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari 24.642,00 €