I. Sr. Antoni Flores i Ardiaca

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Antoni Flores i Ardiaca

Declaració de béns (28/09/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2003 68.563,44 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 12.800,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 4.270,80 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
07/04/2010 Kawasaki VN900 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipoteca 24.534,69 €