I. Sr. Bartomeu Compte Masmitjà

Declaració de béns (04/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Herència 2013 75.000,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2012 156.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
L'Habitatge del 50% de propietat està en ús de la meva germana que és l'altra copropietària al 50% que l'utilitza com a habitatge habitual

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 60.282,49 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/07/2015 Chevrolet kalos 
20/01/2018 Opel Astra 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari 99.080,25 €