I. Sra. Ana Balsera i Marín

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Ana Balsera i Marín

Declaració de béns (26/02/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 25.000,00 €