I. Sr. Juli Fernàndez i Olivares

Declaració de béns (03/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2017 275.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 14.694,21 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 100,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 10.116,25 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
23/05/2014 Yamaha XMAX 125 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari 115.385,73 €
Préstec personal 9.855,08 €