I. Sr. Joan Carles Garcia Guillamon

Declaració de béns (08/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 58.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 8.500,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
1/12/2020 PEUGEOT 2008 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
PERSONAL 46.000,00 €