I. Sr. Jordi Fàbrega i Sabaté

Declaració de béns (08/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2007 253.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2018 430.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 30.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 124.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/10/2015 SUZUKI VITARA 
01/05/2007 BMW SERIE 1 190D 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECÀRI 32.189,00 €
HIPOTECARI 66.150,00 €