I. Sra. Maria Antònia Batlle i Andreu

Declaració de béns (05/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
27/08/2018 AUDI Q2 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
PERSONAL 4.131,33 €
VEHÍCLE 12.298,43 €