I. Sra. Judith Toronjo Nofuentes

Declaració de béns (03/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2020 135.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 13.879,51 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 4.606,91 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 2.678,34 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
28/06/2017 KIA RIO 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
NÒMINA 5.658,12 €
HIPOTECÀRI FREEDOM  52.534,12 €