H. Sr. Ramon Tremosa Balcells

Tornar a la fitxa d'H. Sr. Ramon Tremosa Balcells

Declaració de béns (09/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2020 296.000,00 € 
Habitatge Propietat 25% Compravenda 2018 260.000,00 € 
Local Propietat 50% Compravenda 2019 65.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 72.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 161.800,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECÀRI 70.000,00 €