I. Sra. Glòria Freixa i Vilardell

Declaració de béns (22/05/2019)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1998 85.100,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2004 422.000,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2004 24.000,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2004 24.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 12.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 1.212,64 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 946,98 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
10/10/2018 COTXE AUDI Q5 
1/03/2012 MOTO HONDA PCX 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECARI 112.518,47 €