I. Sra. Núria Picas Albets

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Núria Picas Albets

Declaració de béns (21/05/2019)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2003 30.174,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 32.000,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 31.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 7.100,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
28/12/2017 Autocaravana Bürstner