I. Sr. Josep Puig i Boix

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Josep Puig i Boix

Declaració de béns (21/05/2019)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Garatge Propietat 50% Compravenda 1984 4.039,40 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1984 75.936,92 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 129.927,39 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 56.700,00 €

Títols que superen els 50.000 € en una mateixa entitat

Classe de títolEmissorNombreValor
Certificats de dipòsit per accions (CDA) Triodos Bank 675,00 56.700,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
28/07/2017 Nissan Leaf elèctric (30kWh)