I. Sr. Martí Pachamé Barrera

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Martí Pachamé Barrera

Declaració de béns (10/09/2019)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1997 107.298,50 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 1997 8.233,50 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2019 128.750,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 14.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 3.600,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 11.400,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 94.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
24/11/2014 HARLEY DAVIDSON FAT BOB 2015 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA 75.000,00 €