Il·lma. Sra. Anna Maria Erra i Solà

Declaració de béns (04/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2004 58.300,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2004 58.300,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2004 8.306,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2004 8.306,00 € 
Altres immobles urbans Altres 50% Herència 2016 272.681,84 € 
Habitatge Propietat 50% Altres 2002 213.226,74 € 
Notes sobre la disponibilitat
Referent al 50% de l'habitatge adquirit en l'any 2002, es va procedir a adquirir el terreny i es va realitzar l'obra nova com auto-promotor.
Referent a l'immoble urbà, cal tenir en compte que tinc la nua-propietat del 50% per herència .

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 53.281,42 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 7.475,09 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
15/07/2018 Seat Leon