Il·lma. Sra. Anna Erra i Solà

Declaració de béns (14/06/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Altres 2002 251.921,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2004 58.300,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2004 58.300,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2004 8.306,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2004 8.306,00 € 
Local Altres 50% Herència 2016 213.549,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
Referent al 50% de l'habitatge adquirit en l'any 2002, es va procedir a adquirir el terreny i es va realitzar l'obra nova com auto-promotor.
Referent al local, cal tenir en compte que només tinc la nua-propietat del 50% per herència .

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 28.625,42 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 7.431,16 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
08/08/2002 RENAULT MEGANE SCENIC 
12/04/2000 SCOOTER PEUGEOT SPEEDFIHT 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari 3.990,54 €