I. Sra. Montserrat Macià i Gou

Declaració de béns (03/06/2020)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1995 71.285,51 € 
Habitatge Propietat 16,66% Herència 2007 107.000,00 € 
Finca rústica Propietat 50% Herència 2007 2.400,00 € 
Finca rústica Propietat 100% Compravenda 2008 16.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.000,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 3.500,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 1.563,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/02/2018 RENAULT KADJAR  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
CONSUM 6.933,00 €