I. Sr. Josep Riera i Font

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Josep Riera i Font

Declaració de béns (29/07/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2007 380.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 33.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 6.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 13.300,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
24/08/2010 MITSUBISHI ASX 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
hipoteca sobre l'habitatge 226.000,00 €