I. Sra. María del Camino Fernández Riol

Declaració de béns (10/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.500,00 €