I. Sra. Maialen Fernández Cabezas

Declaració de béns (19/02/2019)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2010 280.000,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2005 18.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 134.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 2.254,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 7.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
13/04/2012 HYUNDAI GERTZ 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
PRÉSTEC HIPOTECARI 49.400,00 €