I. Sr. Daniel Serrano Coronado

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Daniel Serrano Coronado

Declaració de béns (02/03/2022)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2013 345.000,00 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2013 30.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 147.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 42.000,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Prèstec hipotecari 295.000,00 €