I. Sra. Beatriz Silva Gallardo

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Beatriz Silva Gallardo

Declaració de béns (22/02/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 60.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 16.000,00 €