I. Sra. Susanna Segovia Sánchez

Declaració de béns (05/03/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 33% Compravenda 2004 120.202,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2008 60.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
El primer habitatge (propietat al 33%) és l'habitatge habitual. L'altre habitatge és per ús vacacional i/o ocasional

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 65.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/02/2005 Ford Fiesta  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA HABITATGE (participació al 33%) 32.991,00 €