Sr. Vidal Aragonés Chicharro

Tornar a la fitxa de Sr. Vidal Aragonés Chicharro

Declaració de béns (10/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2010 316.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 27.424,95 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA VIVENDA HABITUAL 192.557,27 €